Template:Ruby-py/doc

来自滚动的天空Wiki

本模板类似于Template:Ruby,但是适用于汉语拼音,会自动将带有数字的拼音转化为声调,同时应用zh-latn语言格式。

用法

标音

本模板的一般用法为:

{{ruby-py|文字|拼音}}

例如:

  • {{ruby-py|松|song1}}{{ruby-py|江|jiang1}}{{ruby-py|南|nan2}}{{ruby-py|站|zhan4}}
    • sōngjiāngnánzhàn
  • {{ruby-py|只|zhi3}}{{ruby-py|此|ci3}}{{ruby-py|青|qing1}}{{ruby-py|绿|lv4}}
    • zhǐqīng绿

直接表示拼音

使用拼音内容可以自动产生拼音文字,可以将数字转化为音调,并配对相应的语言格式。例如:

  • {{ruby-py|Shen3du4 Gong1lu4 Di4tie3zhan4}}Shěndù Gōnglù Dìtiězhàn